Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gregwoj/ftp/doradcy/wordpress/wp-content/themes/consultax/functions.php on line 73
NASZA OFERTA – DORADCY

W ZAKRESIE BHP:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
 • współpraca z najlepszymi ratownikami i organizowanie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

W ZAKRESIE RODO:

 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji wraz z polityką ochrony danych osobowych, bądź aktualizacja istniejącej dokumentacji pod kątem bieżących wymagań prawnych,
 • szkolenie pracowników, Administratorów danych osobowych i Inspektorów Danych Osobowych z zakresu aktualnych wymagań związanych z ochroną danych osobowych
 • prowadzenie audytów oraz opracowywanie i aktualizowanie wymaganych prawem polityk ochrony danych na podstawie raportów poaudytowych;
 • opracowanie oceny ryzyk (DPIA),
 • opracowanie rejestrów czynności i kategorii przetwarzania,
 • ustalenie zakresu obowiązków Inspektora danych osobowych,
 • ustalenie zakresu obowiązków ADO,
 • obsługę punktu kontaktowego e-mail DPO/IOD,
 • doradztwo prawne oraz realizację praw osób, których dane dotyczą,
 • prowadzenie spraw wpływających do punktu kontaktowego inspektora ochrony danych,
 • przygotowywanie projektów umów powierzenia, upoważnień do przetwarzania danych, rejestr upoważnień, oświadczeń o zachowaniu tajemnicy,
 • pomoc w spełnieniu obowiązku informacyjnego,
 • kontrole podmiotów przetwarzających,
 • elektroniczny rejestr czynności przetwarzania (art. 30 ust. 1 RODO),
 • procedury dostępu do budynku, pomieszczeń i stanowisk obsługujących bazy danych,
 • procedury awaryjne na wypadek wycieku danych osobowych,
 • audytujemy i wdrażamy zgodnie z normą ISO 27001 – posiadamy uprawnienia audytora wewnętrznego,
 • audytujemy sprzęt oraz oprogramowanie w istniejących komputerach w celu spisu z natury,

W ZAKRESIE IT:

 • serwis serwerów, stacji roboczych oraz wirtualizacja serwerów,
 • modernizacja środowiska sieciowego i serwerowego
 • pomoc w wyborze, zakup i instalacja sprzętu komputerowego,
 • instalacja systemu oraz przywracanie systemu operacyjnego,
 • doradztwo w doborze i instalacja oprogramowania,
 • konfiguracja sieci, dostępu do Internetu oraz poczty e-mail,
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego,
 • dobór oprogramowania antywirusowego,
 • zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych)
 • tworzenie chmur, wewnętrznych i zewnętrznych,
 • bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS), diagnostyka i wykonanie drobnych napraw podstawowym zakresie,
 • rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
 • rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, projektory)
 • prowadzenie ewidencji sprzętu IT
 • zarządzanie licencjami i weryfikacja legalności oprogramowania
 • szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej
 • pomoc zdalna przez licencjonowane oprogramowanie szyfrowanym połączeniem (VPN) lub dojazd do klienta,
 • opracowanie projektu dotyczących budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury IT oraz wybór dostawców sprzętu i oprogramowania,

W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ: 

 • opracowywanie i wdrożenie dokumentacji ppoż tj. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizacja istniejącej,
 • doradztwo w zakresie oznakowania dróg ewakuacyjnych, zabezpieczeń ppoż,
 • analiza i doradztwo w zakresie oznaczenia urządzeń ppoż oraz dróg ewakuacyjnych,
 • szkolenia pracowników oraz użytkowników obiektu w zakresie bezpieczeństwa ppoż,
 • szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa,
 • szkolenia w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa dla uczniów temat szkolenia do ustalenia ze Zleceniodawcą (brak przygotowania pedagogicznego, uczestnictwo nauczyciela podczas szkolenia),
 • tworzenie analizy ryzyka występującego w danym obiekcie,
 • omówienie wyników analizy ryzyka,
 • doradztwo w zakresie podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy/obiektu,
 • organizacja próbnych ewakuacji z budynku, wraz z omówieniem obserwacji i wdrożenie odpowiedniej edukacji,
 • tworzenie instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego zagrożenia mogącego wystąpić w obiekcie,
 • szkolenia z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,

W ZAKRESIE KSIĘGOWYM:

Księgowość dla firm

Nasze biuro księgowe udziela Państwu pełen zakres usług księgowych dla firm, które wiążą się rozpoczynaniem działalności firmy oraz z jej prowadzeniem. Służymy swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie:

 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • Prowadzenia rejestrów VAT
 • Przygotowywania deklaracji do US
 • Tworzenia polityki rachunkowości

Rozliczenia z ZUS

W naszym biurze świadczymy również rzetelne usługi związane z rozliczeniami z ZUS. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu w tym zakresie:

 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS
 • Przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych
 • Przygotowanie dokumentów związanych z przywracaniem terminu opłacania składek
 • Korekta dokumentów takich jak:
  • deklaracje ZUS
  • podstawy składek ZUS
  • deklaracje po kontroli
  • deklaracje zgłoszeniowe ZUS

Kadry
Oferujemy Państwu także kompleksową obsługę kadrową zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawierania i rozwiązywania umów o pracę
 • Prowadzenia akt osobowych pracowników i ewidencji pracowniczych
 • naliczanie list płac
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11)
 • sporządzenie deklaracji do US (PIT -4R)
 • sporządzanie świadectw pracy
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia

Ceny świadczonych usług będą każdorazowo negocjowane w zależności od zakresu współpracy.

W kwestii szczegółowych informacji na temat zakresu i cen świadczonych usług prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

biuro@doradcy.info

bądź pod nr tel.:

609-212-667